ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.kypropharm.gr

Α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Σας ενημερώνουμε ότι, προτού εισέλθετε στο συγκεκριμένο Δικτυακό Ιστότοπο και κάνετε χρήση των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους Γενικούς Όρους Χρήσης αυτού και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε και τους αποδέχεστε στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που έχετε οποιασδήποτε μορφής και περιεχομένου διαφωνία με τους Γενικούς Όρους Χρήσης, οφείλετε να απέχετε από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια και από τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας τού  Δικτυακού Τόπου www.kypropharm.gr, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας.

 

Η οποιαδήποτε ενέργεια η/και χρήση της ιστοσελίδας www.kypropharm.gr συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησης, συνεπάγεται από την πλευρά σας πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, οι οποίοι και αφορούν το σύνολο του περιεχομένου της. Επιπλέον, με τη χρήση της ιστοσελίδας δηλώνετε αυτόματα ότι έχετε την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία, καθώς και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται τακτική επίσκεψή σας στο Δικτυακό Τόπο για να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στους Γενικούς Όρους Χρήσης, καθόσον η Εταιρεία διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει α) τους Γενικούς Όρους Χρήσης, β) τις επιμέρους Πολιτικές που έχει θεσπίσει, γ) τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και δ) τις τεχνικές προδιαγραφές του Δικτυακού Τόπου (εφεξής οι «Αλλαγές»), κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθώς και όταν μια τέτοια Αλλαγή επιβάλλεται από το νόμο ή άλλη κανονιστική πράξη ή αποτελεί υποχρέωση της Εταιρείας, χωρίς να απαραίτητο να έχει προηγηθεί συγκατάθεσή ή η σχετική ειδοποίησή σας.

Ο σύνδεσμος  www.kypropharm.gr αποτελεί τη διαδικτυακή διεύθυνση του  «Δικτυακού Τόπου / Ιστότοπου» της εταιρείας με την επωνυμία «KYPROPHARM HELLAS Ι.Κ.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «KYPROPHARM», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αθ. Αξαρλίαν 3-5, αριθ. 10563, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 801735016/ Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών), με αριθμό ΓΕΜΗ 162386103000, με τηλεφωνικό αριθμό 2103215474, και διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e-mail) info@kypropharm.gr (καλούμενη χάριν συντομίας «KYPROPHARM», «Εταιρεία» ή «Επιχείρηση»).

 

Η KYPROPHARM είναι δικαιούχος και κάνει χρήση τού προαναφερθέντος ονόματος χώρου με κατάληξη .gr το οποίο της έχει εκχωρηθεί αρμοδίως και νομίμως. Τόσο στους παρόντες Όρους Χρήσης (εφεξής καλούμενοι χάριν συντομίας «Γενικοί Όροι ή Όροι Χρήσης»), όσο και στην Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies  της KYPROPHARM, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκείνες, με τους οποίους μπορείτε εσείς, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σας, δηλαδή είτε αυτή του πλοηγού/ επισκέπτη είτε/και υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (εφεξής ο «Χρήστης»«εσείς»«εσάς», «σας») να περιηγείστε στο Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας και κάνετε χρήση του περιεχομένου του και των Υπηρεσιών του (π.χ. Newsletter, Συνταγές κ.λπ.).

 

Τυχόν Αλλαγές θα γίνονται στο πλαίσιο των ορίων που θέτει ο νόμος και τα χρηστά ήθη. Για της Αλλαγές θα ενημερώνεστε από τον Ιστότοπο τα Εταιρείας, ενώ αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία τής ανάρτησής τους στον Ιστότοπο, εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι τυχόν Αλλαγές των Γενικών Όρων δεν καταλαμβάνουν τη χρήση Υπηρεσιών και τυχόν άλλων συναλλαγών, τις οποίες έχετε ήδη διενεργήσει πριν την έναρξη ισχύος των Αλλαγών σύμφωνα με τα ανωτέρω  και η Εταιρεία τις έχει αποδεχτεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία αναφορικά με τις Αλλαγές, ή διατηρείτε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτές, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας.

 

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε πληροφορία / διευκρίνιση τυχόν λάβετε από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή οποιονδήποτε εκπρόσωπο, προστηθέντα ή βοηθό εκπλήρωσης της Εταιρείας αναφορικά με τους Γενικούς Όρους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν συνιστά και δεν συνεπάγεται αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση αυτών (Γενικών Όρων), καθόσον οι πληροφορίες/διευκρινήσεις αποσκοπούν αποκλειστικά στην πληρέστερη κατανόησή τους, οι δε Γενικοί Όροι εξακολουθούν να αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική συμφωνία μας.

 

Η εκ μέρους σας χρήση του Δικτυακού τόπου www.kypropharm.gr και οποιαδήποτε συναλλαγή σας μέσω αυτού γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, ενώ η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα, εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια και χρησιμότητα του δικτυακού τόπου, ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά στην καταλληλότητά του (τεχνική ή άλλη) και για οποιονδήποτε σκοπό.

 

Ο Δικτυακός Τόπος και οι επιμέρους ιστοσελίδες του είναι σχεδιασμένα για τους κατοίκους της Ελλάδας, ενώ οι πληροφορίες που σχετίζονται με προϊόντα, υπηρεσίες και την προώθησή τους ισχύουν μόνο για την Ελλάδα, ακόμα και εάν παρατίθενται [και] σε άλλη γλώσσα, εκτός της Ελληνικής. Σε κάθε περίπτωση, δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση ότι το περιεχόμενο και το υλικό, που περιέχεται στο Δικτυακό Τόπο, πληροί τους όρους νομιμότητας και είναι κατάλληλο, διαθέσιμο ή σχετικό με οποιαδήποτε άλλη χώρα πλην της Ελλάδας.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Εταιρεία στο Δικτυακό Τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και κατά το δυνατόν επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά της, είτε στις παρεχόμενες Υπηρεσίες και προϊόντα. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή / και λόγω ανωτέρας βίας.

 

 • Όλες οι αναγραφόμενες πληροφορίες για τα προϊόντα της Εταιρείας είναι γενικής φύσεως και έχουν συμπληρωματικό ενημερωτικό χαρακτήρα. Επισημαίνεται ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες, καθώς επίσης και κάθε πληροφορία που ενδεχομένως να σχετίζεται με ιατρικής φύσεως ζήτημα, δεν αποτελούν υποκατάστατο ιατρικής συμβουλής και δεν θα πρέπει να εκληφθούν και να χρησιμοποιηθούν ως τέτοιες. Για τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να απευθύνεστε στον ιατρό σας και τους αρμόδιους φορείς. Σε κάθε περίπτωση, η τυχόν υιοθέτηση εκ μέρους σας πληροφοριών που εμπεριέχονται στον ιστότοπο της Εταιρείας για τους προαναφερθέντες σκοπούς γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη και η Kypropharm δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αυτό.

 

 

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

2.1.    Η εγγραφή σας στην τυχόν Υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) της Εταιρείας γίνεται με την ελεύθερη βούλησή σας και ασφαλώς δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία. Ωστόσο, όσοι ακολουθήσουν την προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό διαδικασία και κάνουν χρήση της συγκεκριμένης Υπηρεσίας θα μπορούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία της Εταιρείας και άλλο διαφημιστικό υλικό αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα δηλώσουν. Η εγγραφή στην τυχόν Υπηρεσία Newsletter του Δικτυακού Τόπου ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) στο αντίστοιχο πεδίο στο Δικτυακό Τόπο. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην τυχόν Υπηρεσία Newsletter της Εταιρείας μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή σας, προκειμένου να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Επιχείρησής μας ή/και άλλων ιστότοπων, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

 

2.2.    Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν τα τυχόν Newsletter, που θα αποστέλλει δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, ωστόσο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISPs (Internet Service Providers) για την παράδοσή τους. Τα τυχόν Newsletters μπορεί να καταλήξουν στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam folder), οπότε χρειάζεται να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται στο συγκεκριμένο χώρο. Σε περίπτωση που είτε δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά Newsletters είτε επιθυμείτε να διαγραφείτε οριστικά από το σύστημα της τυχόν Υπηρεσίας Newsletter της Εταιρείας, μπορείτε να ενημερώσετε σχετικά την Εταιρεία συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας του Δικτυακού Τόπου ή εναλλακτικά μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) που τυχόν θα λαμβάνετε.

 

 1.  ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ     
  • Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη / Καταναλωτή

Ο χρήστης του Δικτυακού Τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την περιήγησή του σε αυτόν και γενικότερα για τη νόμιμη χρήση του.  Ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και πρακτική ή/ και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από κάθε συμπεριφορά αντίθετη στα χρηστά ήθη, τους Γενικούς Όρους Χρήσης και γενικότερα τις οδηγίες της Εταιρείας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Επιπρόσθετα, ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη νομιμότητα, την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που εισάγει και/ή χρησιμοποιεί στον ιστότοπο www.kypropharm.gr, τα οποία η Επιχείρησή μας ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη έχει να τα ελέγχει, εκτός και εάν έχει έννομο συμφέρον ή της επιβληθεί μετά από καταγγελία, επιταγή νόμου ή για άλλο νόμιμο λόγο.

 

3.2. Απαγορευμένες Χρήσεις

 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψή σας, η οποία δύναται: (α) να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα και γενικότερα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, (β) να προκαλέσει είτε διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού είτε/και να προκαλέσει βλάβη στη φήμη και το κύρος της Επιχείρησης ή/και των Συνεργατών της ή/και των άλλων χρηστών ή καταναλωτών είτε/και να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/καταναλωτών τού Δικτυακού τόπου (ενδεικτικά αναφέροντας χρήση λογισμικών που εμπεριέχουν ιούς κ.λπ.).

 

 • Απαγορεύεται: (α) οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Δικτυακού τόπου, για τα οποία δεν έχετε εξουσιοδότηση ή άλλο δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε, (β) η πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο, με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας ανταγωνιστικής με τις υπηρεσίες και προϊόντα της Εταιρείας, (γ) η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων προσώπων, ώστε αυτοί να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στον ιστότοπο www.kypropharm.gr από τους Χρήστες, (δ) οποιασδήποτε μορφής πειρατεία Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων του περιεχομένου και του υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κ.λπ.) του Δικτυακού τόπου.

 

 • Απαγορεύεται η παρακώλυση με οποιονδήποτε τρόπο της λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου, καθώς και η τυχόν παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του περιεχομένου του.

 

3.3  Περιορισμός Εγγυήσεων – Ευθύνης

 • Η Εταιρεία ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπουν ο νόμος, οι παρόντες Γενικοί Όροι και οι οδηγίες που εκδίδει. Η Εταιρεία έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου (α) ο Δικτυακός Τόπος να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου, αφενός να μην αλλοιώνονται, αφετέρου και παράλληλα να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του Δικτυακού Τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς, σε κάθε περίπτωση, εφόσον κάτι τέτοιο δεν απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Εταιρεία ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων ο ιστότοπος τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια προγράμματα λογισμικού και λοιπά στοιχεία και (δ) τα τυχόν προϊόντα προς διάθεση να είναι σε καλή γενικά κατάσταση, συσκευασμένα και καθαρά, κατάλληλα και ασφαλή για τη δημόσια υγεία.

 

 • Η Εταιρεία, οι εκπρόσωποί της, οι προστηθέντες αυτής, οι βοηθοί εκπλήρωσης, οι συνεργάτες και οποιοσδήποτε ενεργεί νόμιμα εξ’ ονόματός της και/ή κατ΄ εντολήν και για λογαριασμό της ουδεμία εγγύηση παρέχουν και ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι τρίτων (δηλαδή όλων πλην της Εταιρείας) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των υποχρεώσεων των υπολοίπων Χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του.

 

 • Η Εταιρεία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου. Παρ΄ όλα αυτά, οι Χρήστες αποδέχονται ότι η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου χωρίς να έχει υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης προς τους Χρήστες, δεδομένου και του γεγονότος ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των Χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Δικτυακού Τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (περιουσιακή – θετική ή αποθετική – και μη), ανεξάρτητα από την αιτία και την ειδικότερη φύση αυτής, η οποία προκαλείται / προέρχεται εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης των Χρηστών στον Ιστότοπο, της παύσης λειτουργίας τού συνόλου ή τμημάτων αυτού, της καθυστέρησης, μη παράδοσης, διακοπής ή κακής ποιότητας λήψης των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου ή/και της απώλειας του περιεχομένου τους, καθώς και εξαιτίας της ύπαρξης κάθε είδους σφαλμάτων.

 

 • Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν και/ή να αντιμετωπίσουν οι Χρήστες, είτε όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο, είτε κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στον Ιστότοπο, ιδίως για όσα σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα του εξοπλισμού και της τεχνολογικής ή άλλης υποδομής των Χρηστών. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη για πράξεις και παραλείψεις τρίτων προσώπων και ιδιαίτερα για μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις αυτών σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του Δικτυακού Τόπου.

 

 • Η σύνδεσή σας στο Δικτυακό Τόπο γίνεται με δικά σας μέσα και διαμέσου επιλεγμένων από εσάς εταιρειών και παρόχων.

 

 • Πέραν των όσων ρητά ορίζονται στους Γενικούς Όρους, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Χρηστών ή/και οποιουδήποτε άλλου τρίτου τυχόν έλκει δικαιώματα από αυτούς, σε περίπτωση που κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του Ιστότοπου υποστούν ζημία οποιουδήποτε είδους και μορφής [περιουσιακή (θετική ή αποθετική) και μη], ανεξάρτητα από την αιτία και την ειδικότερη φύση αυτής, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλείψεις, τεχνικά κωλύματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του Δικτυακού Τόπου, των Internet Service Providers, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου ή ορισμένων Υπηρεσιών του, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή παραλείψεις της Επιχείρησής μας ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών, για τις οποίες η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν έχει αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (δ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

 

 • Ρητά ορίζεται ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την επικοινωνία των Χρηστών με άλλους παρόχους υπηρεσιών που τυχόν διαφημίζουν ή/και διαφημίζονται στον Ιστότοπο της Εταιρείας και για οποιαδήποτε αιτία (ενδεικτικά εμπορική ή άλλης μορφής συναλλαγή, η οποία μπορεί να προκύψει από τη σχέση αυτή και/ή στο πλαίσιο αυτής). Επιπλέον, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα τρίτων, τα οποία παραλαμβάνουν οι Χρήστες ως δώρο ή για άλλο λόγο.

 

 • Ο Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Σε κάθε περίπτωση δεν ενστερνιζόμαστε ή αποδεχόμαστε το περιεχόμενο ή /και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιούμαστε οποιασδήποτε ευθύνης αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας απορρήτου, την ποιότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τρίτων.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
  • Το σύνολο του περιεχομένου των ιστοσελίδων του παρόντος Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

 

 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψη (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου ανεξαρτήτως σκοπού, με εξαίρεση αυτόν της προσωπικής χρήσης, εκτός εάν σας έχει χορηγηθεί εγγράφως η συναίνεσή μας.

 

 • Τα σήματα, ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα προϊόντων, υπηρεσιών ή/και επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύει η Εταιρεία μας και προβάλλονται στο Δικτυακό Τόπο της, ανήκουν στην ιδιοκτησία της Εταιρείας και επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύει, αντίστοιχα, και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στις ιστοσελίδες www.kypropharm.gr δεν αποτελεί και δεν επιτρέπεται να εκληφθεί εκ μέρους σας ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποκτήσετε άδεια χρήσεως οποιουδήποτε εμπορικού σήματος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, παρακαλείστε να έρθετε σε επαφή με την Εταιρεία, χρησιμοποιώντας τα μέσα που διατίθενται στον Δικτυακό Τόπο, στην ενότητα «Επικοινωνία».

 

 • Με τους Γενικούς Όρους παρέχουμε σε εσάς περιορισμένη και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του Δικτυακού Τόπου, αλλά όχι άδεια λήψης του περιεχομένου και του κώδικά του, είτε στο σύνολό του είτε εν μέρει, παρά μόνο με τη ρητή πρότερη έγγραφη άδειά μας.

 

 • Η άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του Δικτυακού Τόπου κατά τα ανωτέρω δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του Δικτυακού Τόπου ή του περιεχομένου του, συλλογή και χρήση των καταλόγων της Εταιρείας, των υπηρεσιών, των προϊόντων, της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας, την άντληση δεδομένων κ.λπ.

 

 • Απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μας η χρήση (α) linking & Framing του Δικτυακού μας Τόπου (β) οποιωνδήποτε «μετα-ετικετών» ή οποιουδήποτε άλλου «κρυφού κειμένου», με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Εταιρείας. Σε περίπτωση παράνομης ή/και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που τυχόν σας έχει παραχωρηθεί από την Εταιρεία παύει αυτοδίκαια να ισχύει, ενώ το ίδιο ισχύει αναφορικά με τη χρήση των λογοτύπων και εμπορικών σημάτων της Εταιρείας.

 

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται και ρυθμίζεται από τους όρους και διατάξεις των πολιτικών που θεσπίζει η Εταιρεία για το σκοπό αυτό, μεταξύ αυτών ιδίως (α) της Πολιτικής Απορρήτου και (β) της Πολιτικής Cookies, καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6.1  Αναγνώριση Χρήστη

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και των τυχόν ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τυχόν συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Στην περίπτωση που η Εταιρεία συνεργάζεται και χρησιμοποιεί άλλες επιχειρήσεις για τη λειτουργία και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και για την υποστήριξη των συστημάτων της μεριμνά για την εξασφάλιση του απορρήτου και την ανάληψη εκ μέρους τους της αντίστοιχης υποχρέωσης  προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με το νόμο.

 

 1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
  • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό διαφημιστικές εταιρείες ή/και άλλους συνεργάτες. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies, αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν και προσδιορίζουν τους Χρήστες προσωπικά.

 

 • H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από το Δικτυακό Τόπο. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους, που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες τρίτων. Στον Ιστότοπο λαμβάνεται από την Εταιρεία κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου οι διαφημίσεις και το περιεχόμενό τους να είναι σύμφωνα με το νόμο, να μην παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων, να μην είναι το περιεχόμενό τους προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία απαγορεύει την ανάρτηση διαφημίσεων στο Δικτυακό Τόπο με θέμα ή περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, γυμνό, με όπλα ή εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράμματα, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο παράνομο ή ακατάλληλο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της. Επιπλέον, λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν διαφημίσεις που παραβαίνουν τα ανωτέρω και αντίκεινται στο νόμο. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν έχει ευθύνη για τις διαφημίσεις που υπάρχουν στο Δικτυακό Τόπο, ούτε συνεπάγεται ότι αυτές έχουν την υποστήριξη και έγκριση της. Ασφαλώς, δεν εγγυόμαστε την καταλληλόλητα και νομιμότητα των διαφημίσεων αυτών, ενώ η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει σκόπιμο, ακόμα και μετά τη δημοσίευσή της.

 

 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (EXTERNAL LINKS) – ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

8.1. Ο Δικτυακός Τόπος και οι επιμέρους ιστοσελίδες του, μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές που εφαρμόζονται στο www.kypropharm.gr. Συνιστάται, πριν τη χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης των και της πολιτικής απορρήτου τους. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες γίνεται παραπομπή και δίνεται η δυνατότητα μετάβασης / αυτόματης σύνδεσης μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners από το www.kypropharm.gr.

8.2. Η Εταιρεία δεν ενστερνίζεται ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων, στις οποίες υπάρχει δυνατότητα μετάβασης / αυτόματης σύνδεσης, ούτε συνεπάγεται ότι η Εταιρεία συνδέεται με τις ιστοσελίδες αυτές ή τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές αυτών καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Η Εταιρεία και οι εκπρόσωποί της δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για τις πληροφορίες και το περιεχόμενο γενικότερα των ιστοσελίδων τρίτων, καθώς και για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων.

 

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

9.1. Με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και τη χρήση των Υπηρεσιών του, συμφωνείτε να έχετε ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί μας και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι οι σχετικές επικοινωνίες πληρούν όλες τις νόμιμες απαιτήσεις αναφορικά με το λόγο που δημιουργούνται. Για οποιαδήποτε παράπονα, σχόλια, προτάσεις, κ.λπ. τυχόν θέλετε να υποβάλετε στην Εταιρεία, μπορείτε να επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της ενότητας «Επικοινωνίας». Επίσης, εάν συναντήσετε δυσκολίες με την πλοήγηση στον Δικτυακό Τόπο ή με την προβολή του περιεχομένου του, καθώς και σε περίπτωση που ο Δικτυακός Τόπος ή κάποια λειτουργικότητά του κρίνετε πως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως από άτομα με αναπηρίες ή άλλες ειδικές ανάγκες, παραμένουμε στη διάθεσή σας.

 

 1. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA)

10.1. Οι Χρήστες δύνανται να ακολουθούν την Εταιρεία μέσω των σελίδων της στο Facebook, Twitter, Printerest και Instagram, καθώς και σε άλλα μέσα κοινωνικής Δικτύωσης (εφεξής «Social Media»), προκειμένου να μαθαίνουν νέα της, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρουμε και κάθε πληροφορία, που κοινοποιείται, υποβάλλεται ή προσφέρεται μέσω των λογαριασμών της Εταιρείας στα Social Media, υπόκεινται στους Γενικούς Όρους, εκτός και αν άλλως έχει οριστεί. Επιπλέον τυχόν αλληλεπίδρασή σας με τα Social Media ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση και σύνδεση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς στα Social Media. Εμείς ουδεμία πρόσβαση έχουμε σε αυτούς, ούτε και ελέγχουμε αυτές τις υπηρεσίες και επομένως δεν ευθυνόμαστε για τις πράξεις ή/και παραλείψεις των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεχτικά τους όρους των κοινωνικών αυτών δικτύων. Σε ορισμένες ιστοσελίδες στο Δικτυακό Τόπο μπορεί να χρησιμοποιούμε widget για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που περιέχουν υλικό και εικόνες δημιουργημένα από τους χρήστες. Η Εταιρεία δεν έχει τον έλεγχο του περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες, ούτε ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης ούτε ως προς την ευκολία χρήσης.

10.2. Η Εταιρεία με τις σελίδες της στα Social Media ενθαρρύνει όλους τους χρήστες να επικοινωνήσουν μαζί της και να δημοσιεύσουν τα σχόλιά τους στις ενημερώσεις, τις εικόνες και τους συνδέσμους, που υπάρχουν στις σελίδες της. Ο σκοπός των σελίδων είναι η προώθηση εταιρικών ειδήσεων, ενεργειών, νέων προϊόντων και εκδηλώσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα αναρτημένα σχόλια στην κάθε σελίδα της και να επιτρέπει την παρουσία αναρτήσεων μόνο με ειδήσεις, εταιρικά στοιχεία και πληροφορίες, που εξυπηρετούν την εικόνα της εταιρείας με θετικό τρόπο. Η Εταιρεία σας συμβουλεύει, προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε δημοσίευση, να ελέγχετε το περιεχόμενό της. Όλα τα σχόλια και οι δημοσιεύσεις μεταξύ των χρηστών πρέπει να είναι προσεχτικά, αξιοπρεπή και να πληρούν τα πρότυπα ευγένειας. Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των σελίδων και διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει από οποιαδήποτε  σελίδα της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιοδήποτε υλικό και περιεχόμενο που:

 • Προσβάλει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, ιδιωτικού απορρήτου και προσωπικών δεδομένων.
 • Είναι παράνομο, παραπλανητικό, ψευδές ή έχει ακατάλληλο, δυσφημιστικό, υβριστικό, άσεμνο ή επιθετικό προς τρίτους περιεχόμενο.
 • Έχει διαφημιστικό χαρακτήρα, δίχως την έγκριση της Εταιρείας.
 • Προωθεί τρίτους ή έχει εμπορικό περιεχόμενο.
 • Δημοσιεύεται σε γλώσσα διαφορετική από την Ελληνική και την Αγγλική.

 

 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία και οποιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώματα από αυτή για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν από χρήση μη νόμιμη ή μη σύμφωνη με τους Γενικούς Όρους Χρήσης του Δικτυακού Τόπου και των παρεχόμενων σε αυτόν Υπηρεσιών. Σε περίπτωση, που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη αποδεδειγμένα σε δόλο ή βαριά αμέλεια της Εταιρείας, τότε η Εταιρεία θα καλύψει την τυχόν θετική ζημία του Χρήστη που σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και το δόλο ή τη βαριά αμέλεια της Εταιρείας.  Όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν, ισχύουν στο σύνολό τους ως έγκυροι και σύμφωνοι με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και οι Χρήστες συναινούν στις εξαιρέσεις και περιορισμούς αυτούς.

 

 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

12.1. Τελικοί Όροι

Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αποτελούν τους τελικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.

 

12.2. Παραίτηση

Η καθυστέρηση στην άσκηση κάποιου δικαιώματος εκ μέρους της Εταιρείας δεν συνιστά παραίτησή της από το δικαίωμα αυτό, ούτε επηρεάζει την άσκησή του.

 

12.3.Ακυρότητα όρων

Στην περίπτωση που κάποιος όρος κριθεί / αναγνωριστεί άκυρος με δικαστική απόφαση, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος των υπόλοιπων Γενικών Όρων Χρήσης, οι οποίοι θα παραμείνουν ισχυροί, ενώ η Εταιρεία θα αντικαταστήσει τους άκυρους όρους με νέους που θα εξυπηρετούν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό και θα έχουν το εγγύτατο ισοδύναμο αποτέλεσμα αυτών που ακυρώθηκαν.

 

12.4. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Για κάθε διαφορά που θα ανακύψει αναφορικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, εγκυρότητα ή ακυρότητα όρων, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ των Γενικών όρων Χρήσης ή εξ αδικοπραξίας που σχετίζεται με αυτούς, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο, με την εξαίρεση των κανόνων συγκρούσεως.  Θα γίνεται προσπάθεια φιλικής επίλυσής και διευθέτησής, ενώ σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας, ακόμα και εάν πρόκειται για υποθέσεις που υπάγονται στην καθ΄ ύλη αρμοδιότητα  του Ειρηνοδικείου.